תקנון

 1. האתר הינו בבעלות שותפות "מועדון הגולגולות" ע.מ 558260535
 2. יובהר, כי ילדים שגילם מתחת ל-14 שנים יכולים להיכנס לחדרי הבריחה תחת השגחה ישירה מצד בן משפחה מעל גיל 14.
 3. האתר והשותפות שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שקול דעתם הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 4. האתר, על כל התכנים המופיעים בו, מוצע לציבור ולמשתמש כמות שהוא , כוונת השותפות היא שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ואולם, יתכן והתוכן אינו שלם ולחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות בתוכן.
 5. הכניסה לחדרי הבריחה תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה בהחלט.
 6. הכניסה לחדרי הבריחה עם טלפונים ניידים, טאבלטים, מכשירי הקלטה ו/או מכשירים אלקטרוניים אחרים מכל סוג אסורה בהחלט.
 7. הכניסה לחדרי הבריחה עם מזון ו/או משקאות אסורה בהחלט.
 8. חל איסור מוחלט לנהוג בחדרי הבריחה באלימות מילולית ו/או פיזית כנגד עובדי חדר הבריחה ו/או המשתתפים במשחק ו/או כל אורח אחר במתחם.
 9. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא לכל אדם ו/או רכוש. במקרה של נזק בעקבות שימוש שאינו סביר, יפצה גורם הנזק את השותפות בעלות התיקון והנזקים שנגרמו בעקבות כך לרבות פיצוי על ביטולי משחקים.
 10. החפצים המצויים בחדר הבריחה, הנם רכושה הבלעדי של השותפות. אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש החורג מהנחיות המשחק.
 11. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 12. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר ו/או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין לשימוש מסחרי או אחר.
 13. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מחדרי הבריחה ללא קבלת החזר כספי.
 14. החברה תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יפר הוראות תקנון זה ויגרום לנזק ו/או הוצאה ו/או אובדן כלפי כל גוף או רכוש לרבות כלפי עובדי החברה ו/או משתתפי המשחק ו/או כל צד ג' אחר.
 15. כל אחד מחדרי הבריחה מצולמים ומוקלטים. מובהר כי השותפות רשאית לעשות כל שימוש בצילומים ו/או בהקלטות מחדרי הבריחה ו/או ממתחם הפעילות בכלל, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת המשתתפים, וזאת לכל צורך לרבות לצורכי פרסום השותפות, בכל עת ובכל מדיה.
 16. "מועדון הגולגולות" פועל תחת סימן מסחרי "TimeOut Escape" – החל מדצמבר 2017, כל טענה או עניין על כל נושא שעניינו לפני תאריך זה, יש להפנות לבעלים הקודם – "עידן הבריחה", ל- "מועדון הגולגולות" אין אחריות על דברים אלו.
 17. השותפות מתחייבת כי לא יועברו פרטים אישיים שנמסרו כחלק מתהליך ההזמנה באתר לגורמים אחרים. הפרטים ישמשו לצורך הזמנת המשחק ו/או שיווק משחקים חדשים של השותפות בלבד. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסעיף 15 לתקנון זה.
 18. השותפות שומרת לעצמה את הזכות לבטל משחקים אשר לא שולמה בעבורם מקדמה.
 19. הזמנה של פעילות תקבל אישור אוטומטי מאת השותפות בדוא"ל, אישור זה בתוקף , למעט מקרים בהן ההזמנה נעשתה בטווח של פחות מ-24 שעות מזמן המשחק המוזמן- במקרים אלו בנוסף לאישור במייל , חלה על המזמין חובה לקבל אישור טלפוני מהשותפות לקיום המשחק.
 20. קופונים והנחות שהובטחו/נמסרו/נמכרו לפני דצמבר 2017 ונושאים את השם TimeOut Escape , אינם בתוקף , במידה וקיימת עליהם תמורה , יש לפנות לבעלים הקודם.
 21. התשלום המלא עבור המשחק יעשה קודם לתחילת הפעילות.
 22. הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות על חשבון המזמין, במקרים בהם המשחק התחיל מאוחר יותר מכל סיבה הקשורה לשותפות, משך המשחק לא יפגע מכך ויהיה באורכו המקורי.
 23. ביטול הזמנה- למזמין נשלח קישור לביטול המשחק במידת הצורך, יש לבצע ביטול משחק לפחות 4 שעות מראש, בכל מקרה אחר, שומרת לעצמה השותפות לדרוש שיפוי בעבור הנזק שנגרם.
 24. כל זכויות היוצרים, סימני המסחר והקניין הרוחני באתר, ללא יוצא מן הכלל, וכל המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו ובכלל זאת הסימנים המסחריים והאייקונים המוצבים באתר הינם בבעלות בלעדית של השותפות. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת השותפות, בכתב ומראש.
 25. על השימוש באתר זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון תנאי שימוש זה או מאתר השותפות הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו בישראל.

26.בעקבות אופי הפעילות, שומרת השותפות על מרווחים של 90 דקות בין קבוצה לקבוצה, וזאת על אף שהפעילות עצמה אורכת עד שעה, מתוך כך, אין הכרח שהפעילות תחל מייד עם הגעת הקבוצה למתחם.

 

Close Menu
נגישות